Ai întrebări?

Te rugăm să ne contactezi telefonic sau prin email dacă ai nevoie de mai multe informații.

Contactează-ne

Contract de amanet

Dacă dorești să vezi condițiile noastre de creditare, te rugăm să consulți contractul de amanet.

Vezi contract

Citiţi cu atenţie detaliile prezentate mai jos

Contract de amanet - credit cu garanție

Art. 1.
Pentru garantarea plății sumei împrumutate și a comisioanelor aferente, Debitorul a predat Creditorului cu titlu de amanet bunurile enumerate în tabelul din Anexa nr. 1

Art. 2
Creditorul asigură conservarea, depozitarea și paza bunurilor primite de la Debitor, acționând ca un bun proprietar. Creditorul răspunde pentru degradarea sau dispariția bunurilor din culpa sa provenind din imprudența sau neglijența proprie, cazuri în care va plăti în bani o sumă de 30% din suma împrumutată fără a mai cere rambursarea împrumutului. Creditorul a încheiat o poliță de asigurare în privința daunelor cauzate de terțe părți.

Art. 3.
Debitorul declară și garantează faptul că este proprietarul bunurilor remise Creditorului cu titlu de amanet și răspunde pentru viciile ascunse ale acestora.

Art. 4.
În calculul termenului contractual se iau în considerare atât data încheierii, cât și data scadenței contractului. În cazul în care ziua exigibilitățiii cade într-o zi nelucrătoare sau intr-o zi liberă din punct de vedere legal, Debitorul se poate prezenta în ziua lucrătoare anterioară pentru a restitui împrumutul, fără a mai datora comisionul aferent zilei exigibilității. Debitorul are responsabilitatea de a se informa cu privire la programul actualizat al agenției înainte de scadență.

Art. 5.
Debitorul are dreptul de a solicita Creditorului o prelungire a termenului contractual, pentru o nouă perioadă contractuală subsecventă, cu condiția plății integrale a comisionului aferent perioadei încheiate.

Art. 6.
În cazul în care Debitorul nu își execută obligațiile de plată până la împlinirea termenului de așteptare prevăzut în prezentul contract, acesta îl împuternicește pe Creditor să valorifice bunul amanetat, în nume propriu, dar pe seama Debitorului. Prețul stabilit pentru valorificarea bunului amanetat de către Creditor este decis de către acesta în funcție de cererea din piață.

Art. 7.
Debitorul declară pe propria răspundere că nu a beneficiat de returnarea de T.V.A. în nici una din țările comunitare pentru produsele înscrise în prezentul contract.

Art. 8.
Debitorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, de către Creditor, conform prevederilor Regulamentului General privind Datele cu Caracter Personal al UE nr. 679/2016 și ale consimțământului de procesare a datelor dat cu ocazia încheierii contractului în Anexa 1.

Art. 9.
Contractul poate fi încetat unilateral după rambursarea împrumutului și achitarea comisioanelor scadente la agenția în care a fost încheiat contractul. Debitorul are dreptul de a îi fi returnata diferența dintre prețul de vânzare și suma împrumutată, comisionul de amanet calculat până la ziua vânzării bunului amanetat și comisionul de consignație. Părțile convin că dreptul de a solicita returnarea diferenței se va prescrie în termen de 1 an de zile, conform art. 2515, alin. 4 Cod civil.

Contractul s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu putere de original.

Am luat la cunoștință de clauzele contractuale și sunt de acord