Dragi vizitatori,

Compania Express Credit Amanet S.R.L. vă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru interesul manifestat faţă de companie şi produsele și serviciile sale.

Conducerea companiei Express Credit Amanet S.R.L. cu sediul social în str. Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, laşi, județul Iaşi, România, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr. J22/997/2002, cod fiscal RO 14890723, telefon: 0332415719, email contact@expresscredit.ro, în calitate de persoană juridică privată, se angajează să respecte dispozițiile legale în vigoare prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Conform acestui act normativ, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

  • Canale interne – detaliate în secțiunea următoare;
  • Canale externe – Agenția Națională de Integritate (pentru mai multe detalii a se accesa adresa www.integritate.eu/Avertizori-%C3%AEn-interes-public.aspx ) precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
  • Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern al societății Express Credit Amanet S.R.L. pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

  • în scris, pe suport hârtie transmis în orice mod la sediul social situat în Iași, str. Silvestru, nr. 21, bl. L1, parter și mezanin, jud. Iași sau în format electronic la adresa de email avertizare@expresscredit.ro ;
  • telefonic sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, la numărul 0739675643;
  • întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public, printr-o programare prealabilă transmisă și confirmată la adresa de email avertizare@expresscredit.ro.

Formularul de raportare completat pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea doar adresa expeditorului și menţiunea CONFIDENȚIAL-„Raportare încălcare lege” și se trimite la sediul social situat în Iași, str. Silvestru, nr. 21, bl. L1, parter și mezanin, jud. Iași. Formularul completat poate fi trimis și scanat la adresa de e-mail a Consilierului de politică de avertizare (avertizare@expresscredit.ro).

Facem precizarea că raportarea unei încălcări a legii trebuie să cuprindă, cel puţin, următoarele elemente: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Express Credit Amanet S.R.L., precum şi, prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa încălcare a legii în cadrul companiei, data şi semnătura.

Prin excepţie de la cele sus-menționate, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

În vederea gestionării avertizărilor în interes public, la nivelul Express Credit Amanet S.R.L. este desemnată o persoană cu atribuții în primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente, soluţionarea raportărilor și alte sarcini prevăzute prin procedură internă, care are obligația să acţioneze cu imparţialitate şi să fie independent în exercitarea acestor atribuţii. Această persoană are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia și a altor împrejurări strict și limitativ prevăzute de Legea nr. 361/2022.

Dispozițiile actului normativ sus-menționat stipulează condițiile în care avertizorii de integritate pot beneficia de măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii, în cazul în care se confruntă cu represalii.

Actul normativ interzice orice formă de represalii, amenințări cu represalii sau tentative de represalii împotriva avertizorilor de integritate, și prevede mecanismele prin care avertizorii de integritate pot contesta măsurile luate ca represalii.

Avertizorul de integritate trebuie să acționeze cu bună-credință, trebuie să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii și trebuie să facă și formuleze sesizarea cu respectarea prevederilor Legii nr.361/2022.

Vă atragem atenția că raportarea de informaţii privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune.