POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Compania Express Credit Amanet SRL vă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru interesul manifestat faţă de companie şi produsele și serviciile sale.

Protecţia vieţii dumneavoastră private în faza de procesare a datelor personale constituie un aspect relevant pentru noi, de care ţinem seama în cursul desfăşurării proceselor noastre operaționale. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet și cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clienții și potențialii noștri clienți sunt înregistrate şi procesate în siguranță și conform prevederilor legale privind protecţia datelor valabile în România și detaliate prin Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare GDPR).

Conform cerințelor Regulamentului GDPR și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vom gestiona în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, ca și persoană vizată. Prin navigarea pe site-ul www.expresscredit.ro sau prin contactarea noastră prin diverse medii de comunicare declarați că ați primit în mod adecvat toate informațiile asupra prelucrării datelor dumneavoastră personale, datorită parcurgerii acestui document denumit „Politică de confidențialitate”.

ACTUALIZĂRI

Putem modifica această politică de confidenţialitate în mod periodic. Dacă se realizează orice modificări, o notificare va fi afişată pe acest site web. Această politică de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată la de 13.07.2023.

 1. DEFINIȚII

Sediul principal” – sediul principal al operatorului în UE va fi locul în care operatorul adoptă principalele decizii cu privire la scopul și mijloacele activităților sale de prelucrare a datelor. Sediul principal al unei persoane imputernicite în UE va fi centrul său administrativ.

Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal” – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoana vizată” – orice persoană vie care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de o organizație.

Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice.

 1. DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

Conducerea companiei EXPRESS CREDIT AMANET SRL, cu sediul social în str. Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, laşi, județul Iaşi, România, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr. J22/997/2002, cod fiscal RO 14890723, telefon: 0332415719, email contact@expresscredit.ro se angajează să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre cu privire la datele cu caracter personal și protecția „drepturilor și libertăților” persoanelor ale căror informații le colectează și procesează EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L., în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Conformitatea cu GDPR este descrisă de această politică și de alte politici relevante, cum ar fi Politica de Securitate a Informațiilor, împreună cu procesele și procedurile conexe.

GDPR va fi aplicată de toate persoanele din cadrul EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. care prelucrează date cu caracter personal, inclusiv toate persoanele din cadrul S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. care procesează datele personale ale clienților, angajaților, furnizorilor și partenerilor, precum și orice alte date personale pe care organizația le procesează de la orice sursă.

Responsabilul pentru protecția datelor este responsabil pentru revizuirea anuală a registrului de procesare privind orice modificări ale activităților EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. (determinată de schimbările înregistrate în registrul de inventariere a datelor) și de orice cerințe suplimentare identificate prin evaluări ale impactului protecției datelor. Acest registru trebuie să fie disponibil la cererea autorității de supraveghere.

Această politică se aplică tuturor angajaților și părților interesate din cadrul EXPRESS CREDIT AMANET SRL S.R.L., cum ar fi furnizorii externalizați. Orice încălcare a GDPR va fi tratată conform politicii disciplinare a S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. și poate fi, de asemenea, o contravenție, caz în care problema va fi raportată cât mai curând posibil autorităților competente.

Se așteaptă ca partenerii și orice terțe părți care lucrează cu sau pentru S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. și care au sau ar putea avea acces la date personale să fi citit, înțeles și să respecte această politică. Nicio terță parte nu poate accesa datele cu caracter personal deținute de S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. fără să fi încheiat în prealabil un acord de confidențialitate a datelor, care impune terței părți obligații nu mai puțin oneroase decât cele pe care le respectă S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. și care conferă EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. dreptul de a verifica respectarea acordului.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

 1. CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM ȘI ÎN CE SCOPURI?

 1. Numele, prenumele, telefonul, e-mailul, date/imagini referitoare la produsele dumneavoastră și contul bancar (doar pentru împrumutul online) sunt colectate pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de împrumut cu amanet în agențiile Express Credit Amanet SRL sau online (prin intermediul serviciului împrumut online), conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 2. Numele, prenumele, telefonul/e-mailul și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați prin Whatsapp chat sunt colectate pentru a vă răspunde în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate, conform art. 6 alineat 1, litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 3. Numele, prenumele, adresa (domiciliul/reședința), telefonul, e-mailul sunt colectate în scopul livrării bunurilor achiziționate de către dumneavoastră prin intermediul terților (https://expresscredit.olx.ro/), în calitate de client și pentru realizarea plăților, respectiv a facturării serviciului oferit conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 4. Numele, prenumele, adresa (domiciliul/reședința), telefonul, e-mailul, vocea, informații privind serviciile şi produsele achiziționate sunt colectate în vederea soluționării de reclamații şi sesizări în agențiile noastre, telefonic sau prin corespondenţă, conform articolului 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în vederea îndeplinirii unei obligații legale (Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor), respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce constă în analiza şi soluționarea incidentelor sesizate;

 5. Numele, prenumele, adresa (domiciliul/reședința), CNP, telefonul, e-mailul se prelucrează pentru recuperarea de creanțe pe care le datorați companiei, pe cale amiabilă/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluționarea diferitelor litigii, conform contractelor încheiate şi a interesului legitim al Operatorului de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, conform art. 6 alineat 1), litera b) şi f) din Regulamentul General privind protecția datelor, precum şi pentru realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor şi a prevederilor legale aplicabile;

 6. Numele, prenumele, telefonul, e-mailul, date privind studiile și experiența profesională și orice alte date relevante din CV sunt colectate în scop de recrutare în cazul în care veți aplica pentru un post vacant, conform 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 7. Vocea și imaginea le colectăm prin supravegherea video în cazul în care vizitați agențiile Express Credit Amanet SRL. Prelucrarea se realizează în vederea unui interes legitim al operatorului conform art. 6 alineat 1) litera f) şi c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv securitatea obiectivelor şi a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003;

 8. Numele, prenumele, nr. de telefon și adresa de email le prelucrăm pentru contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră privind serviciile şi produsele noastre achiziționate de dumneavoastră, prin apelare telefonică, e-mail, SMS, website, canale de social media şi aplicaţii mobile în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 9. Numele, prenumele, adresa de email și numărul de telefon le colectăm pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor Operatorului, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 10. Numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email sunt prelucrate pentru soluționarea diferitelor solicitări, cereri adresate Societății, analize propuneri de parteneriat/investiții, precum și de furnizare a unor informații solicitate de către persoane vizate, conform 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 11. Numele, prenumele, adresa (domiciliul/reședința), telefonul, e-mailul pot fi prelucrate pentru scopuri interne de privind afacerea, inclusiv securitate, analize, audit pentru activitățile noastre operaționale principale, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 12. Numele, prenumele, adresa (domiciliul/reședința), telefonul, e-mailul și datele cu privire la produsele achiziționate de la noi pot fi prelucrate în scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) şi art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;

 13. Numele, numărul de telefon, e-mailul și datele referitoare la produsele pe care doriți să le achiziționați (specificate în formularul de precomandă) sunt prelucrate în vederea anunțării dumneavoastră cu privire la intrarea în stoc a produselor dorite, conform 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 14. Numărul de telefon și adresa de email utilizate pentru crearea și administrarea contului sunt prelucrate în scopul prestării serviciului Contul meu în beneficiul Utilizatorului care oferă posibilitatea verificării status-ului comenzilor și contractelor de împrumut cu amanet încheiate de Utilizator, conform 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor.

Aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți, decât în condițiile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate, excepție făcând legislația UE sau altă legislație internă care ne obligă la divulgarea datelor personale, sau o decizie definitivă a unei instanțe judecătorești din UE sau internă.

De asemenea, când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul de gestionare a acestora, vă rugăm să citiți Politica de utilizare cookies.

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber. Pentru vă furniza produsele și serviciile pe care le-ați solicitat, sau informații despre ele.

 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul scopurilor legate de executarea contractului încheiat cu dumneavoastră şi prestării serviciilor şi produselor achiziționate de către dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

contractele de împrumut cu amanet vor fi stocate pe durata relației contractuale și 10 ani după încetarea acesteia, cu începere de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.

documentele contabile care conțin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale și 5 ani după încetarea acesteia, calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, conform Legii contabilității nr. 82/1991.

înregistrărilor video, captate de camerele video de supraveghere sunt stocate aproximativ 20 de zile de la data realizării acestora.

datele cu caracter personal transmise prin intermediul formularului online de aplicare pentru un post vacant în cadrul companiei sunt păstrate și utilizate în scop de recrutare pentru o perioadă de 1 an de la data transmiterii formularului, termen care poate fi prelungit cu acordul dumneavoastră.

Documentele pentru care legislația în vigoare nu conține precizări cu privire la obligația de retenție a documentelor vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Operatorul și 5 ani după încetarea acesteia conform Procedurii interne de retenție a datelor.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar SC EXPRESS CREDIT AMANET SRL nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 1. CUM DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?

Putem împărtăşi informaţiile dumneavoastră personale pentru companiile din cadrul grupului în condițiile în care acest lucru va fi solicitat.

Uneori (şi cu aprobarea dumneavoastră, atunci când este necesar), vom împărtăşi informaţiile dumneavoastră cu terţe părţi atent selectate, din afara grupului nostru și vom face acest lucru din următoarele motive:

Pentru a vă asigura răscumpărări sau alte produse sau servicii. Ca brokeri şi creditori direcţi, produsele şi serviciile noastre sunt uneori furnizate împreună cu partenerii noştri de afaceri. Aşadar, va fi necesar să le divulgăm acestora informaţiile dumneavoastră pentru a vă furniza produsele şi/sau serviciile pe care le solicitaţi.

Agenţilor, personalului nostru şi terţelor părţi aprobate pentru a realiza servicii în numele nostru.

Pentru a facilita procesarea şi colectarea debitelor directe sau a altor plăţi scadente din partea dumneavoastră, vom împărtăşi datele dumneavoastră personale şi cu furnizori de servicii de procesare a plăţilor, de terţă parte.

Pentru a vă furniza informaţii cu privire la promoţii şi oferte speciale, doar dacă vor exista campanii de marketing și dacă ați fost de acord cu prelucrarea datelor în scop de marketing (în condițiile în care vom avea consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens).

Pentru a ne proteja pe noi, grupul nostru de companii afiliate sau alte persoane. Putem împărtăşi informaţiile dumneavoastră cu terţe părţi atunci când considerăm acest aspect necesar pentru a respecta legea sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa noastră sau a unei alte persoane în scopul protecţiei împotriva fraudei şi pentru a reduce riscurile.

Dacă există (sau urmează să existe) orice modificare în ceea ce priveşte proprietarii afacerii noastre sau ai activelor noastre, atunci vom dori să împărtăşim informaţiile dumneavoastră, astfel încât noii (potenţiali) proprietari să poată continua derularea afacerii noastre în mod eficient şi pentru a continua să furnizăm servicii clienţilor noştri. Acest lucru poate include noi acţionari sau orice organizaţie care poate prelua o atribuire sau un transfer al oricăror acorduri încheiate cu clienţii noştri.

Vom implementa obligaţii şi restricţii corespunzătoare asupra terţelor părţi pentru a proteja detaliile dumneavoastră.

 1. NECESITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate în scopurile prevăzute la punctul 3 literele a), c)-g), j), k), m), n) sunt necesare în vederea, fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului, astfel că refuzul dummneavoastră în a transmite Operatorului aceste date poate determina imposibilitatea prestării sau încheierii unei relații contractuale pentru anumite servicii.

În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile şi produsele oferite sau achiziționate conform punctului 3) litera h), relația contractuală dintre dumneavoastră şi Operator nu va fi afectată în nici un fel.

În situația în care vă opuneți prelucrării de date în scop statistic conform punctului 3) litera l), vă informăm că aceasta opțiune va fi analizată şi, în funcție de situația particulară a dvs., veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Operatorul.

 1. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI.

Datele furnizate sunt stocate pe teritoriul Spațiului Economic European, conform cerințelor Regulamentului General de Prelucrare a datelor. Datele vor putea fi prelucrate cu acordul dumneavoastră în condițiile în care vor fi transmise către alte companii din cadrul grupului, doar pentru scopul indicat la art. 3.

 1. METODE DE CONTACT

Cu excepţia cazului în care dumneavoastră aţi prevăzut altfel (noi şi orice alt broker, creditor sau terţă parte menţionată mai sus, cu care va exista un acord privind protecția datelor cu caracter personal) vă poate contacta prin telefon, SMS, poştă, email, fax sau mesaje automate. Acest fapt se va întâmpla în condițiile în care va exista consimțământul explicit al dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. SECURITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

EXPRESS CREDIT AMANET SRL va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate, tinând cont de natura informațiilor și costurile aferente implementării, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin a solicita furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri sau consultanților profesioniști să utilizeze măsuri adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

Toți angajații sunt responsabili pentru a asigura că toate datele personale pe care S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. le deține și pentru care este responsabil, sunt păstrate în siguranță și nu sunt divulgate în niciun fel unei terțe părți decât dacă acea terță parte a fost autorizată în mod specific de EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. să primească aceste informații și a încheiat un acord de confidențialitate.

Toate datele personale sunt accesibile numai celor care au nevoie să le folosească. Toate datele cu caracter personal sunt procesate în siguranță și sunt păstrate:

– într-o cameră închisă cu acces controlat; și / sau

– într-un sertar închis sau într-un dulap; și / sau

– dacă sunt păstrate pe computere, stocate și cu back-up-uri în cloud, protejate prin parolă și drepturi de acces, în conformitate cu cerințele organizației din Politica internă de control al accesului și / sau

– stocate pe suporturi (detașabile) care sunt criptate.

Toți angajații au încheiat un acord de utilizare înainte de a li se permite accesul la informațiile organizaționale de orice fel. Imediat ce înregistrările in format fizic nu mai sunt necesare pentru clienții de zi cu zi, acestea sunt distruse în siguranță, în conformitate cu o anumită procedură internă.

Datele personale pot fi șterse sau eliminate în conformitate cu procedura de păstrare a înregistrărilor și conform legislației în vigoare. Înregistrările în format fizic care au ajuns la scadență, sunt distruse, utilizând distrugătorul de hârtii.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

a) Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

b) Dreptul la portabilitate a datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise altui operator fără obstacole din partea Operatorului, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod automat, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a), respectiv în temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

c) Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează în temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

d) Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

e) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicată fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționat

f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite companiei verificarea corectitudinii datelor; în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsura semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimţământului dumneavoastră liber exprimat.

h) Dreptul de a va retrage consimţământul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul Operatorului din Iași, str. Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, județul Iaşi sau la adresa de email dpo@expresscredit.ro. Modele de cereri puteți regăsi la adresa www.expresscredit.ro/ajutor/formulare-clienti/

Totodată, dacă veți considera că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR, aveți dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, România.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 30 zile, în conformitate cu Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

Vom încerca să răspundem oricăror solicitări în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a vă identifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

 1. MODULE COOKIE

De asemenea, când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul de gestionare a acestora, citește Politica de utilizare cookies.

 1. LEGĂTURI LA ALTE SITE-URI – POLITICA DISCLAIMER (POLITICA DE RENUNȚARE)

Acest site web poate include uneori legături la alte site-uri care nu sunt proprietatea SC Express Credit Amanet SRL. Depunem eforturi pentru a asigura legături spre site-uri de calitate, respectabile, dar nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestora sau pentru conţinutul site-ului sau serviciile pe care le oferă, aceștia fiind direct răspunzători pentru situațiile create. Vă rugăm să verificaţi de fiecare dată politicile de confidenţialitate ale oricăror site-uri de legătură sau politica privind datele cu caracter personal. Trebuie să fiți vigilenți în condițiile în care veți descărca anumite programe. Nu suntem răspunzători de eventualele bunuri si servicii, produse software, conținutul, publicitatea, informațiile sau alte materiale pentru site-urile pe care le accesați, de funcționarea acestor site-uri sau de eventualele pierderi patrimoniale suferite.

 1. INFORMAŢII SENSIBILE

Informaţiile despre dumneavoastră care sunt considerate a fi informaţii sensibile în baza legii privind protecţia datelor cu caracter personal includ informaţiile despre starea sănătăţii dumneavoastră, originea rasială sau etnică, opţiunile politice sau apartenenţa la un sindicat, opţiunile religioase sau filozofice, orientarea sexuală, activitatea penală suspectată sau dovedită şi procedurile relaţionate. Dacă trebuie să procesăm date personale sensibile, veţi fi informat cu privire la această procesare şi vi se va solicita să confirmaţi și să consimțiți utilizarea acestor informaţii.

 1. APELURI TELEFONICE

Dacă apelaţi orice număr de telefon menţionat pe acest site web, putem înregistra apelul. Aceste înregistrări sunt utilizate în scopuri de instruire, de reglementare şi de control al calităţii pentru a ne asigura că monitorizăm şi îmbunătăţim continuu standardele de servicii pentru clienţi.

 1. CE ACOPERĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

Această politică se aplică numai informaţiilor cu caracter personal colectate sau obţinute de către noi.

 1. MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE

Putem modifica această politică de confidenţialitate în mod periodic. Dacă se realizează orice modificări, o notificare va fi afişată pe acest site web. Această politică de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată la de 13.07.2023.

 1. CONTACTAŢI RESPONSABILUL PENTRU PROTECŢIA DATELOR

În cazul în care aveţi orice întrebări sau aveţi nevoie de orice informaţii despre politică de confidenţialitate sau despre utilizarea datelor cu caracter personal, atunci acestea trebuie adresate responsabilului pentru protecţia datelor, prin email la dpo@expresscredit.ro sau prin poştă la adresa Iași, str. Silvestru nr. 21, bl. L1, parter și mezanin, judeţul Iaşi, România.